Naghahanap ka ng isang napakagandang Bible app sa wikang Tagalog?

Dadalhin ng Tagalog na Bible app ang Banal na Bibliya sa smartphone o tablet mo nang libre!

Magbasa, mag-aral at ibahagi ang Salita ng Diyos nang napakadali mula sa iyong smartphone! Maaari mo rin gamitin ang app kahit offline, hindi kinakailangan ng koneksyon sa internet.

I-enjoy ang Bible app na ito, 100% libre, espesyal na ginawa para sa mga Pilipino! Isang madaling gamitin na app na may napakagandang disenyo’t nagpapahintulot sa’yo na maghanap ng mga libro at bersikulo nang napakabilis at madali.

Bilang karagdagan, ito ay isang Audio na Bibliya. Pakinggan ang Banal na salita sa wikang Tagalog!

I-download ang pinakamahusay na Bible app na maaaring makapagpalakas ng iyong relasyon sa Diyos. Nag-aalok kami ng isang kahanga-hangang kagamitan para sa pag-aaral ng Banal na Bibliya sa sarili mong wika, may napakalinaw na mga letra at magandang disenyo.

Ang napakadaling gamitin na app na ito ay pinahihintulutan kang mag-bookmark at mag-save ng mga bersikulo, lumikha ng isang listahan ng mga paborito, magdagdag ng mga tala at magbahagi ng mga ito sa Facebook o Twitter. At isa pa, maaari mong paliitin o palakihin ang laki ng mga letra ng teksto o i-activate ang night mode para baguhin ang liwanag kapag nagbabasa ka sa gabi.

I-download ito ngayon, para ma-enjoy mo ang Bibliya sa iyong smartphone!

Ang Tagalog na Bibliya ay higit pa sa isang app. Ito ang mahalagang banal na Salita ng Diyos. Ito’y naaangkop sa mga panahong ito katulad din noon at maging sa hinaharap.

Kunin ang sarili mong Bibliya nang libre at matutunan ang banal na mensahe ng Diyos sa napakahusay na pagsasalin na ito sa wikang Tagalog!

Ang Bibliya ay hindi lamang isang libro, ito ay isang aklatan ng labing-anim na librong may kahanga-hangang pagkakaisa. Ang salitang Bibliya ay nagmula sa salitang Griyego na nangangahulugang “maliit na mga libro”.

Isinulat ang Bibliya sa dalawang bahagi, ang Lumang Tipan (39 na mga libro) at ang Bagong Tipan (27 mga lirbo):

Lumang Tipan:

– Ang mga libro ng Batas (o Pentateuch):Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio.

– Mga Makasaysayang Libro: (Naglalaman ng kasaysayan ng Israel): Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester.

– Mga Libro ng Tula (o Ang Mga Sinulat):Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon.

– Mga Libro ng Mga Propeta

Mga Medyor na Propeta: Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel.
Mga Menor na Propeta: Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.

Bagong Tipan:

– Ang mga Ebanghelyo (pinangalan ayon sa mga manunulat na naging kasama ni Hesus):Mateo, Marcos, Lucas, Juan.

– Akto ng Mga Apostoles

– Ang Mga Sulat

– Mga Sulat ni Pablo at ng Mga Hebreo (Mga Sulat ni Apostol Pablo): Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo.

– Mga Pangkalahatang Sulat (Mga Sulat para sa Mga Hudyong Kristiyano): Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas.

– Ang libro ng katapusan:Pahayag

https://play.google.com/store/apps/details?id=bible.Tagalog